Ring 020-100 200

Den nationella stödtelefonen bemannas vardagar mellan 09:00-15:00.
Alla samtal kan genomföras anonymt och samtalet syns inte på telefonräkningen.

Call 020-100 200

The National Support Line operates on weekdays between 9:00-15:00.
All calls can be made anonymously and will not appear on your phone bill.

Stödtelefonen- varför och för vem

Regeringen beslutade i juni 2014 att ge en särskild utredare i uppdrag att som samordnare förbättra samverkan mellan olika instanser i samhället för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Samordnaren fick den 12 mars 2015 ett tilläggsdirektiv som bland annat gällde att utreda förutsättningarna för en pilotverksamet med en nationell stödtelefon. Den 16 november 2015 startade samordnaren tillsammans med Röda korset en nationell stödtelefon mot våldsbejakande extremism (KU2015: 86).

Syftet med stödtelefonen är främst att stödja anhöriga till individer som är på väg att ansluta sig till extremistiska miljöer. Anhöriga är en viktig komponent i det förebyggande arbetet för att motverka radikalisering och rekrytering till våldsbejakande extremistgrupper i Sverige och i utlandet. På så sätt är stödtelefonen en viktigt del i det förebyggande arbetet genom att agera som stöd hjälp och vägledning för oroliga närstående. Även kommuner, organisationer och myndigheter kan vända sig till stödtelefonen för att få information, rådgivning och stöd.

Den nationella stödtelefonen, är bemannad vardagar mellan 09.00- 15.00. Oftast får inringaren stöd direkt men i vissa fall slussas samtal vidare till andra berörda aktörer för att personen ska få bästa möjliga stöd och hjälp. Alla samtal kan genomföras anonymt och samtalen syns inte på telefonräkningen. För frågor om den nationella stödtelefonen kontakta i första hand Röda korset och i andra hand Yassin Ekdahl.

The National support line- why and for whom

The government decided in June 2014 to give a special investigator to, as a coordinator, improve the synergy and cooperation between agencies in the community to protect democracy against violent extremism. The coordinator received in March 2015 a supplementary directive which among other things was to investigate the feasibility of a pilot project with a national support line. On November 16th 2015 the coordinator together with The Red Cross launched a national support line against violent extremism as a mean to prevent violent extremism (Dir KU2015:86).

The aim of the support line is mainly to support the families of individuals who are about to join the extremist environments. Relatives are an important omponent of the preventive work to combat radicalization and recruitment to violent extremist groups in Sweden and abroad. In this way, the support line has an important part in the preventive work by supporting, helping and guiding worried families. Municipalities, organizations and authorities can turn to the support line to get information, advice and support as well.

 The National Support Line operates on weekdays between 9:00-15:00. Usually the caller gets help directly, but in some cases calls can be directed to other stakeholders so the caller gets the best possible support and assistance. All calls can be made anonymously and will not appear on the phone bill. For questions regarding the national support line, contact primarily The Red Cross and secondly  Yassin Ekdahl.