Kunskap

På denna sida hittar du vårt utbildningsmaterial Samtalskompassen. Här finns också rekommendationer för de kommuner som vill skapa en lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism samt ytterligare information om våldsbejakande extremism i en rad rapporter och publikationer.

Samtalskompassen

Samtalskompassen

Vårt utbildningsmaterial Samtalskompassen riktar sig till dig som möter personer i riskzonen för radikalisering, framför allt unga i deras vardag.

Utbildningsmaterialet innehåller kunskap om olika extremistmiljöer, stöd för dialog med unga samt stöd för samverkansgrupper ute i landet. Materialet syftar till att förebygga radikalisering hos unga genom att, med hjälp av stödjande och förebyggande samtal, stärka ungas motståndskraft mot extrema budskap och erbjuda andra vägar till inflytande.

Gå till samtalskompassen →


12 rekommendationer att utgå från vid upprättandet av en lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism

12 rekommendationer att utgå från vid upprättandet av en lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Detta dokument definierar 12 rekommendationer att utgå från vid upprättandet av en lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Rekommendationerna riktar sig till dig som har i uppdrag att arbeta fram en sådan handlingsplan. En lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism hjälper kommunen och dess anställda att upprätta och konkretisera ett långsiktigt förebyggande arbete mot fenomenet och bidrar därigenom till att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Läs rekommendationerna (PDF)


Mer kunskap

Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Regeringen 2011)

En nationell handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism togs fram av regeringskansliet 2011. I denna redovisas 15 åtgärder som vidtagits under 2012-2014 för att stärka medvetenheten om demokratin och värna denna mot våldsbejakande höger, vänster och islamistisk extremism. Åtgärderna har fem huvudsyften. De ämnar stärka medvetenheten om de demokratiska värderingarna, öka kunskapen om våldsbejakande extremism, stärka strukturerna för samverkan i det förebyggande arbetet, motverka grogrunderna för ideologiskt motiverat våld, fördjupa det internationella samarbetet och kunskapsutbytet samt förebygga att individer ansluter sig till våldsbejakande extremistgrupper och stödja avhopp från sådana grupper.

Handlingsplanen ger en kort beskrivning av de våldsbejakande extremistmiljöernas historia, ideologi och nuvarande ställning och understryker vikten av en bred ansats i det förebyggande arbetet. Kommun, skola, polis och civilsamhälle lyfts fram som avgörande aktörer bland andra.

Läs handlingsplanen i sin helhet (PDF)

 

När vi bryr oss – förslag om samverkan och utbildning för att effektivare förebygga våldsbejakande extremism (SOU 2013:81)

Betänkandet När vi bryr oss lämnar förslag på hur våldsbejakande extremism kan förebyggas, oberoende av vilka ideologiska motiv som ligger till grund för yttringen. Utredningens uppdrag är att, med utgångspunkt i befintliga strukturer, lämna förslag på hur ett effektivt arbete för att förebygga våldsbejakande extremism kan utvecklas och organiseras på nationell och lokal nivå samt att utveckla ett utbildningsmaterial om våldsbejakande extremism som kan användas för att förbereda och kompetensutveckla dem som på olika sätt medverkar i det förebyggande arbetet.

Utredningen föreslår att regeringen inrättar en nationell samordnare för förebyggande av våldsbejakande extremism och att denna bygger upp sitt arbete med utgångspunkt i den danska SSP-modellen. Utredningen producerade en enkel webbplats för det utbildningsmaterial som togs fram. Utbildningsmaterialet utgör ett förslag på ett första rimligt steg på en längre utbildningstrappa.

Det primära syftet med utbildningsmaterialet är att bidra till ökad medvetenhet hos relevanta yrkesgrupper genom att förmedla kunskap om vad våldsbejakande extremism är, varför och hur det kan locka unga. Syftet är också att peka på tänkbara tecken som kan vara användbara för att identifiera vem eller vilka som kan befinna sig i riskzonen för att dras till våldsbejakande miljöer.

Läs betänkandet i sin helhet (PDF)

 

Värna demokratin mot våldsbejakande extremism – Utvärdering av en handlingsplan (Statskontoret 2015)

I Värna demokratin mot våldsbejakande extremism – utvärdering av en handlingsplan utvärderar Statskontoret nio av de femton åtgärder som återfinns i regeringens nationella handlingsplan mot våldsbejakande extremism från 2011. Utvärderingen ser över i vilken utsträckning syftet med handlingsplanen har uppfyllts, analyserar effekterna av åtgärderna på nationell och lokal nivå, undersöker hur berörda myndigheter och organisationer haft nytta av handlingsplanens åtgärder samt lämnar rekommendationer för det fortsatta arbetet mot våldsbejakande extremism. Statskontoret drar slutsatsen att framtagandet av en handlingsplan givit en uthållighet i arbetet mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanen har också konkretiserat problembilden för berörda aktörer.

Handlingsplanen har skapat en bättre utgångspunkt för det framtida arbetet mot våldsbejakande extremism till följd av det kunskapsunderlag och erfarenhet den resulterat i. Många av åtgärderna har också inkorporerats i de ansvariga myndigheternas ordinarier verksamget. Utvärderingen efterfrågar en utförlig målgruppsanalys samt ett tydligare lokalt perspektiv med bättre koppling mellan åtgärder på lokal och nationell nivå. Att den nationella samordnaren har tillsatts kan åtgärda vissa av dessa brister.

Läs handlingsplanen i sin helhet (PDF)

 

Intolerans14 (Stiftelsen Expo 2014)

Årsrapporten Intolerans14 redogör för den rasideologiska miljöns aktiviteter i Sverige under det gångna året utifrån kategorierna antalet aktiva organisationer, antalet aktiviteter, geografisk spridning samt form av aktiviteter. Aktiviteterna delas i sin tur upp i propagandaspridning, manifestationer, sociala aktiviteter, kampförberedande, föredrag, kommunpolitik, demonstrationer och konserter. Uppgifterna bygger på organisationernas egen rapportering online. Rapporten inkluderar även information om annan organiserad intolerans.

Under 2014 noterar Expo att tio aktiva organisationer genomförde 2864 aktiviteter med anknytning till den rasideologiska miljön. Detta resulterar i en ökning av antalet aktiviteter med 23 % jämfört med föregående år. Flest aktiviteter genomfördes enligt rapporten i Stockholm, Jönköping och Västra Götalands län. Den registrerade aktivitetsökningen består framförallt av propagandaspridning i form av flygbladsutdelning och klistermärken.

Läs rapporten i sin helhet (PDF)

 

Becoming Mulan? Female Western Migrants to ISIS (Institute for Strategic Dialogue 2015)

Rapporten Becoming Mulan? belyser den inflyttade kvinnans roll i Daesh-kontrollerade områden. Genom att följa sociala mediauppdateringar hos tolv kvinnor som flyttat till Syrien eller Irak undersöker forskarna med vilka bevekelsegrunder västerlänska kvinnor väljer att bosätta sig i Daesh-kontrollerade områden, hur deras vardag ser ut i dessa områden, hur de förhåller sig till det våld som utövas av terrororganisationen samt vilken potentiell risk de utgör om de återvänder till väst.

Rapporten drar slutsatsen att de främsta anledningarna till resa är äktenskap, ett upplevt förtryck, en vilja av att delta i statsbygget och en upplevd religiös plikt. Kvinnorna, som enligt Daeshs regler är förbjudna att delta i strid, stöttar det våld som Daesh utövar fullt ut och utrycker ibland också en vilja att delta i väpnad strid.

Läs rapporten i sin helhet.

 

Säkerhetspolisens årsbok 2014 (Säkerhetspolisen 2015)

Säkerhetspolisens årsbok 2014 sammanfattar myndighetens verksamhet under det gångna året. I årsboken beskrivs Säkerhetspolisens uppdrag och verksamhetsområden. I skriften belyser myndighetens medarbetare också en rad händelser under 2014. Bland dessa ingår arbetet mot ryska underrättelseoperationer, valåret, politikerveckan i Almedalen, utmaningarna med stora flyktingströmmar, arbetet mot terrorism och om den dramatiska ökningen av antalet personer som reser från Sverige för att delta i strider med terrororganisationer utomlands. I årsboken ges även en översiktlig bild av hur de tre extremistmiljöerna, vit makt-miljön, den autonoma miljön samt den våldsbejakande islamistiska miljön ter sig.

Årsrapporten drar slutsatsen att den våldsbejakande islamistiska extremismen utgör det nu allvarligaste hotet men att ingen av extremistmiljöerna har förmågan att omkullkasta det demokratiska statsskicket, samtliga kan däremot utgöra ett hot mot enskilda individer.

Läs årsboken i sin helhet (PDF)

 

Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige (Säkerhetspolisen 2010)

Rapporten Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige innehåller en beskrivning av våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige, radikaliseringsprocesser som kan urskiljas, samt verktyg och strategier som kan användas för att motverka radikalisering och bygger på data från 2009, insamlad före den dokumenterade ökningen i antalet utlandsstridande till Syrien och Irak konstaterades.

Rapportens huvudsakliga slutsatser är att våldsbejakande islamistisk extremism och radikalisering förekommer i Sverige och utgör ett potentiellt hot som inte bör underskattas. För närvarande rör det sig om en begränsad företeelse som huvudsakligen bör bemötas genom ett ökat fokus på förebyggande åtgärder. Dessa bör bedrivas av aktörer på både nationell, regional och lokal nivå samt engagera civilsamhällesaktörer. Rapporten framhåller att exitverksamheter kan komplettera det förebyggande arbetet och bör ske på initiativ och utföras av aktörer inom det civila samhället. Även erfarenheter och kunskaper från brottsförebyggande arbete generellt bör tillvaratas i högre grad.

Läs rapporten i sin helhet (PDF)

 

Våldsbejakande extremism i Sverige – nuläge och tendenser (Ds 2014:4)

Rapporten Våldsbejakande extremism i Sverige – nuläge och tendenser är en uppdatering av två tidigare kartläggningar om våldsbejakande extremistmiljöer i Sverige. Utöver den lägesbild som ges av de tre våldsbejakande miljöerna, den autonoma miljön, vit makt-miljön och den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön, beskrivs tendenser som kan påverka utvecklingen av de våldsbejakande extremistmiljöerna i landet under åren 2014 och 2015. Rapporten tillfogar också en internationell utblick på området. Inom de våldsbejakande miljöerna har det, sedan tidigare kartläggningar skett vissa förändringar, främst inom den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön. De ideologiska referensramarna är fortfarande desamma inom samtliga våldsbejakande extremistmiljöer, men inom den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön har det de senaste åren iakttagits en tendens att det utvecklats en attentatsavsikt mot Sverige, till skillnad från tidigare då fokus primärt låg på mål i utlandet.

En annan viktig tendens som iakttagits är ett kraftigt ökat resande av personer från Sverige till Syrien i syfte att delta i strid eller träna för detsamma. Det finns i Sverige idag även ett attentatshot från den autonoma miljön och vit makt-miljön. Gemensamt för de tre miljöerna är att ingen av dem utgör ett hot mot det demokratiska statsskicket, de kan däremot utgöra en fara för enskilda individer i samhället.

Läs rapporten i sin helhet (PDF)

 

Våldsam politisk extremism – Antidemokratiska grupperingar på yttersta höger- och vänsterkansten (Säkerhetspolisen och Brå 2009:15)

Rapporten Våldsam politisk extremism ger ett kunskapsunderlag om våldsbejakande extremism som kan ligga till grund för att utforma strategier och konkreta åtgärder för att motverka denna typ av brottslighet. Rapporten innehåller en grundläggande kartläggning av den politiskt motiverade brottsligheten som begås inom vit makt-miljön och den autonoma miljön. Rapporten ger även en rad förslag på lokala och nationella åtgärder som kan motverka våldsbejakande extremism där tyngdpunkten ligger på det tidiga förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Bland åtgärderna nämns vikten av tidig identifiering, utmanande av den svartvita världsbilden, en nyanserad medierapportering, minskad mytbildning och kapacitet, lokal kartläggning och samverkan, riktade insatser mot nyckelpersoner, insatser i skolan och lokalpolitisk handlingskraft.

Läs rapporten i sin helhet (PDF)

 

Förebyggande av våldsbejakande extremism på lokal nivå – Exempel och lärdomar från Sverige och Europa (Försvarshögskolan 2015)

Rapporten Förebyggande av våldsbejakande extremism på lokal nivå – Exempel och lärdomar från Sverige och Europa ger en rad exempel på hur förebyggande åtgärder mot våldsbejakande extremism kan struktureras på lokal och nationell nivå. Dessa är hämtade från såväl Sverige som utlandet. Rapporten samlar och presenterar även resultat från tidigare forskning och utredningar. De teman som behandlas är lokala strukturer, avhopparverksamhet, mentorer och anhörigstöd samt telefonstöd. Särskilt fokus ligger på förebyggande insatser mot våldsbejakande islamistisk extremism och utlandsstridande, men exempel från förebyggande arbete mot vit makt-miljön och den autonoma miljön återfinns också.

Rapporten sammanfattar två övergripande och 15 generella rekommendationer i arbetet mot våldsbejakande extremism. Bland dessa återfinns behovet av lokala samordnare, mentorskapsprogram, anhörigstöd, föräldranätverk  samt användandet av befintliga strukturer.

Läs rapporten i sin helhet (PDF)

 

Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism (Regeringens skrivelse 2014/15:144)

Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism innehåller åtgärder som regeringen har vidtagit för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism. Åtgärderna syftar till att öka kunskapen om våldsbejakande extremism och att utveckla förebyggande insatser och metoder. Myndigheter, kommuner och det civila samhällets organisationer inklusive trossamfund ska genom dessa åtgärder mer samordnat och effektivt kunna bidra till att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Skrivelsen redovisar en rad insatser. Bland de myndigheter som fått regeringsuppdrag i syfte att förebygga våldsbejakande extremism återfinns Forum för levande historia, Kriminalvården, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Nämnden för statligt stöd till trossamfund, Socialstyrelsen, Statens medieråd och Statens institutionsstyrelse.

Läs skrivelsen i sin helhet  (PDF)

 

Förebyggande av våldsbejakande extremism i tredjeland (CATS 2013)

Rapporten Förebyggande av våldsbejakande extremism i tredje land – Åtgärder för att förhindra att personer ansluter sig till väpnade extremistgrupper i konfliktzoner belyser exempel på framgångsrikt arbete med att förebygga våldsbejakande extremism i andra länder. Fokus ligger på åtgärder som syftar till att förhindra att individer ansluter sig till väpnade extremistgrupper i konfliktzoner. Rapporten identifierar också goda exempel på hur detta arbete kan utföras av aktörer på lokal nivå från det civila samhället.

Rapporten lämnar förslag på lämpliga åtgärder för att stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Bland dessa återfinns förbättrad myndighetssamverkan, riktade utbildningsinsatser, god samverkan med det civila samhället, upprättandet av kunskaps- och rådgivningscenter, fortsatt forskning och utvidgade juridiska åtgärder.

Läs rapporten i sin helhet (PDF)

 

Children of Islamic state

Rapporten Children of Islamice state, skriven av Noman Benotman och Nikita Malik (Quilliam Foundation) tar upp och diskuterar att en ny generationav Daesh rekryterare håller på att utvecklas inom kalifatets territorium. FN rapporterar att minst 800 pojkar i åldrarna 9-15 tillfångatas av terrororganisationen för att indoktrineras i deras religiösa tolkning och tränas till att bli spioner, soldater, självmordsbombare, predikare och mördarmaskiner. Den nuvarande generationen ser framtidens krigare som bättre och renare än dem själva eftersom dessa inte konverteras till den radikala ideologin utan dessa barn indoktrineras redan från födelse eller i väldigt ung ålder samtidigt som de skyddas från västvärldens korruption och sekulära samhälle. Daesh bedriver skolor med en läroplan där våld normaliseras genom att barn får bevittna offentliga avrättningar, titta på videor av organisationens terrordåd, leka med leksakspistoler och spela fotboll med avhuggna huvud. Flickor anses vara kalifatets pärlor och är instängda, beslöjade och blir inskolade att ta hand om männen.

Läs rapporten i sin helhet (PDF)

Lokala insatser mot våldsbejakande politisk extremism (SKL 2010)

Exempelskriften Lokala insatser mot våldsbejakande politisk extremism ger handfast stöd till kommuner, regioner, föreningar och andra aktörer som vill stärka sitt arbete mot våldsbejakande politisk extremism. I skriften presenteras elva konkreta exempel hämtade från Sverige och Europa. Dessa beskriver lokalt arbete för att förebygga och bemöta våldsbejakande extremism. Åtgärderna är av både främjande, förebyggande och motverkande karaktär men förenas i sitt syfte att stärka det lokala samhällets motståndskraft mot, och förutsättningar för, att hantera våldsbejakande extremism. Insatserna härrör från olika initiativtagare och spänner över en rad verksamheter.

Sammantaget visar skriften på den vidd av aktiviteter som lokalsamhället kan vidta för att bekämpa och motverka politisk extremism. Den lyfter också fram en rad framgångsfaktorer som identifierats i samtliga exempel. Bland dessa återfinns vikten av kontinuerlig och bred samverkan mellan aktörer, uppdaterade lokala lägesanalyser, civilsamhällets inblandning samt utnyttjandet av befintlig kompetens och samarbetsstrukturer.

Läs rapporten i sin helhet (PDF)

Beställ ett tryckt exemplar av rapporten

Globala konflikter med lokala konsekvenser – Översikt om utresandeproblematiken (MSB 2015)

Rapporten Globala konflikter med lokala konsekvenser – Översikt om utresandeproblematiken syftar till att ge ökad kunskap om hur globala och regionala konflikter kan få lokala konsekvenser i Sverige. Rapporten utgör således en kunskapsöversikt men utforskar även om det finns lokala förhållanden i sig som, enskilt eller i samspel med globala skeenden kan påverka individer att bli mer radikala. Rapporten undersöker även hur tre svenska kommuner arbetar för att angripa utresandeproblematiken och lämnar förslag på hur de kan arbeta förebyggande för att radikaliseringen ska kunna brytas.

Sammantaget visar rapporten att det är nödvändigt att få bättre kunskap om varför vissa människor väljer att ansluta sig till organisationer som exempelvis den Islamska Staten.

Läs rapporten i sin helhet (PDF)

 

Victims, Perpetrators, Assets: The Narratives of Islamic State Defectors (ICRS 2015)

Rapporten Victims, Perpetrators, Assets: The Narratives of Islamic State Defectors sammanställer berättelser från 58 Daesh-avhoppare. Rapporten presenterar vittnesmål om varför individerna valde att ansluta sig till, och sedan lämna Daesh. Rapporten utvärderar också avhopparna som ett verktyg för att hindra vidare rekrytering till våldsbejakande grupper och ger förslag på hur samhället kan se till att deras berättelser når ut.

Rapporten presenterar tre huvudsakliga anledningar till att personer väljer att ansluta sig till Daesh: Assadregimens behandling av civilbefolkningen i Syrien, bilden av Daesh som den perfekta staten som alla muslimer har en plikt att stötta och löften om äventyr, brödraskap, hjältestatus samt lyxvaror såsom bilar och avbetalningar på lån. Anledningarna till att avhopparna valt att lämna gruppen speglar ofta de som fick dem att ansluta sig. Bland dessa återfinns en besvikelse över att Daesh främst strider mot andra rebellgrupper och inte enbart mot Assadregimen, att Daesh dödar oskyldiga civila, ofta sunnimuslimer, att Daesh ägnar sig åt korruption och ett ”icke-islamskt” leverne samt inte infriar förväntningarna som utlovats om livet som Daesh-anhängare.

Enligt rapporten bör regeringen erkänna avhopparnas strategiska roll i att bekämpa Daesh, ge dem utrymme att kommunicera sina erfarenheter, garantera deras säkerhet och ta bort legala hinder för publika uttalanden.

Läs hela rapporen i sin helhet (PDF)

 

Förstärkt stöd till- och samordning av- det lokala brottsförebyggande arbetet (Brå 2015)

För att utveckla ett strukturerat brottsförebyggande arbete i hela landet har Brå fått i uppdrag att beskriva hur utvecklingsbehoven ser ut i det lokala brottsförebyggande arbetet, analysera vilka områden det finns behov av ett förstärkt stöd samt hur ett förstärkt stöd och samordning av det skulle kunna utformas. Bland annat ska det undersökas hur en särskild samordnare för ett brottsförebyggande arbetet skulle kunna knytas till Brå och vilka uppgifter som skulle kunna ligga där. Andra förslag ska också lämnas för att identifiera hur det befintliga stödet till lokal brottsförebyggande arbetet kan förstärkas samt överväga behovet av ett förstärkt regionalt engagemang och ett nationellt brottsförebyggande samverkansnätverk.

Brå har således kartlagt och utvärderat det lokala brottsförebyggande arbetet och har identifierat vissa problemområden som diskuteras till fullo i rapporten. I de prioriteringar som Brå gör i sitt arbete finns det vissa typer av stöd som det inte hittills kunnat kan arbetat med i så hög utsträckning. Exempelvis, att bidra till att tillgodose behovet av utbildning, framtagandet av utbildningsmaterial, metodstöd men som är tidskrävande och som således inte kunnat prioriteras. Förslag som Brå ger för att tillgodose de identifierade behoven är bland annat att det till det lokala arbetet knyts en särskild samordnare som utses av regeringen, en samrådsgrupp bestående av SKL, polisen och Brå samt ett nätverk för myndigheter som ger sitt stöd till det lokala arbetet.

Läs hela rapporen i sin helhet (PDF)

Två motberättelser mot extremisters propagandafilmer

Islamiska förbundet i Järva driver WAANO-projektet som syftar till att utveckla metoder som gör unga medvetna om konsekvenserna av att ansluta sig till våldsbejakande extremistiska organisationer. Diskriminering och känsla av utanförskap är den största enskilda förklaringen till att en grogrund för radikalisering skapas. Därför tar projektet sin utgångspunkt i värderingen om ett samhälle som inkluderar alla oavsett social, etniskt, språklig eller känslig tillhörighet. Islamiska Förbundet i Järva arbetar genom föräldrarutbildningar, mentorskola för unga, familjebaserad psykosocial rådgivning och motberättelser genom podcast, TV och film. Nedan länkas det till två av deras egenproducerade kortfilmer som ska agera som motberättelser mot extremisters propagandafilmer.

Brödernas tankar mot våld och krig
https://www.youtube.com/watch?v=8Su-GIm1KGU

Systrarnas tankar mot våld och krig
https://www.youtube.com/watchv=o6CIOfWb9A8&feature=youtu.be

Läs mer om Islamiska Förbundet i Järva och WAANO-projektet på allmänna Arvsfondens hemsida http://www.arvsfonden.se/projekt/waano eller på deras egen hemsida http://www.ifij.se/

 

”The Foreign fighters Phenomenon in the European Union” (ICCT, 2016)

Den oberoende tankesmedjan International Centre for Counter Terrorism (ICCT) presenterade den 1 april 2016 en rapport om fenomenet utländska stridande i EU. Från EU:s medlemsländer har ca 4000 så kallade utländska stridande rest till Syrien och/ eller Irak sedan 2012. En majoritet av dessa, ca 3000, kommer från fyra länder: Belgien, Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Ca 30 procent av de utländska stridande har återvänt till sina hemländer i EU.

Det finns ingen entydig profil på utländska stridande från EU:s medlemsländer. Baserad på svar från 26 medlemsländer så är ca 17 procent av de utländska stridande kvinnor, som dock inte deltar i väpnade strid men som ändå räknas i denna benämning. De flesta utländska stridande är unga män från storstadsområden, ofta från samma grannskap. Radikaliseringen uppges ha gått mycket fort i många fall, och sker ofta  ”under radarn”. Propaganda från sociala medier ska vara särskilt effektivt, men en radikalisering inom en grupp (av vänner) har också visat sig vara vanlig förekommande.

I rapporten ges förslag på policy-åtgärder riktade till EU:s medlemsländer. Bland annat föreslår ICCT att medlemsländerna ska satsa på förebyggande insatser på lokal nivå, där man bör stötta första-linjens personal. Vidare så bör man lära från tidigare erfarenheter och god praxis för att utveckla rehabilitering- och återanpassningsprogram för att hantera dömda utländska stridande likväl som andra återvändare, och anpassa dessa program efter lokala förutsättningar. Medlemsländerna bör också ge stöd till kommuner att hantera ett ökat antal återvändande utländska stridande.

Läs rapportens sammanfattning här

Sammanfattning av boken IS/Daesh-några perspektiv skriven av Hakan Gunes, Bitte Hammargren, Rickard Lagervall och Anders Mellbourn (red.).

Omslag%20IS%20Daesh

”Efter terrordåden i Paris blev alla européer medvetna om att terrorgruppen har aktiva celler som kan slå till mot nya mjuka mål i Europa-så som det tidigare gjorts i Sanaa i Jemen, i Ankara, Suruc och Diyarbakir i Turkiet, i Baghdad och Beirut. IS har inte växt fram ur ett vakuum. Många kockar har hjälpt till att koka denna soppa”.

Såhär skriver författarna till boken IS/Daesh-några perspektiv. Vilka är dessa som har kokat denna soppa? För att få svar på bland annat denna fråga tar boken upp fenomenets kärnfrågor och diskuterar den historiska, religiösa, sociala och ideologiska kontexten för att ge en grund till uppkomsten av terrororganisationen samt hur den hittills har fått stöd av tusentals människor på olika sätt. Frågor som diskuteras är den historiska bakgrunden, hur rörelsen har fått sitt stöd, anhängare och framgång, vilken roll världens stormakter haft i detta, hur terrororganisationen har påverkat Mellanöstern, vad Daeshs mål är och varför dessa mål finns. Boken ger även en tydlig beskrivning av salafismen, den ideologi som ligger till grund för Daeshs agerande, tillsammans med en nödvändig beskrivning  av de begrepp som används i samband med terrororganisationen och liknande aktioner.

IS/Daesh- några perspektiv bygger på en konferens på Teologiska högskolan Stockholm i november 2015 i samarbete med Studieförbundet Bilda och Equmeniakyrkan. Konferensens tema var att förstå Daesh ur både ett religiöst och ett samhälleligt perspektiv. Det som presenteras i boken är konferensens huvudbidrag.

Är du intresserad av att läsa boken? Beställ boken via service@bilda.nu

Våldsbejakande extremism- stöd för socialtjänstens arbete med barn och unga vuxna (Socialstyrelsen, 2016)

Socialstyrelsen har haft regeringens uppdrag att ”utarbeta ett stöd för socialtjänstens arbete med flickor och pojkar, unga kvinnor och män som riskerar att involveras i eller som redan är involverade i våldsbejakande extremism” (Ku2015/01385/D). Inom ramen för uppdraget har det ingått att genomföra en kartläggning av socialtjänstens erfarenheter av problemet.

20 maj publicerade Socialstyrelsen sin rapport Våldsbejakande extremism- stöd för socialtjänstens arbete med barn och unga vuxna. Materialet riktar sig framförallt till chefer och handläggare inom socialtjänsten. Materialet belyser flera faktorer som är viktiga lärdomar både för socialtjänstens direkta arbete med barn och unga vuxna i våldsbejakande miljöer men även för det förebyggande arbetet. Rapporten ger bakgrundsorsaker till ungas radikalisering som utanförskap, sökandet efter mening och tillhörighet och hur dessa och andra faktorer kan leda in i våldsbejakande extremism och vilka så kallade ”push och pull” faktorer det finns. Det tas även upp att socialtjänsten behöver ha perspektiv på flera nivåer i detta arbete, ta till sig tidigare erfarenheter och att informationsöverföring mellan olika myndigheter är viktig. I materialet behandlas även lagstiftningen som är relevant för socialtjänstens arbete med barn och unga vuxna och några rättsfall redovisas.

Hösten 2015 sändes en webbenkät ut till Sveriges kommuner samt statsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Syftet var att undersöka kommuners erfarenheter gällande våldsbejakande extremism och även det resultat presenteras i rapporten.

Läs rapporten i sin helhet här.

Nationella samordnare som statligt styrmedel (Riksrevisionen, 2016)

Det har blivit allt vanligare att regeringen tillsätter nationella samordnare för att hantera aktuella frågor och samhällsproblem-dessa blir då som statens förlängda arm. Ett vanligt skäl till att regeringen tillsätter nationella samordnare är för att visa handlingskraft i en prioriterad fråga och för att söka svar på hur frågan bäst ska hanteras vid brist på självklara lösningar. De nationella samordnarna ingår inte i de ordinarie förvaltningsmyndigheterna, deras uppdrag är tidsbegränsade och det finns en betydande variation i hur de är organiserade och vilka resurser som ställs till deras förfogande. Kunskapen om när styrmedlet fungerar är begränsad och därför är det av intresse att undersöka vilka resultat som nationella samordnare uppnår.

Resultatet av denna granskning visar att nationella samordnare kan vara ett ändamålsenligt styrmedel men resultatet beror på hur samordnaren används och vilka förutsättningar de ges. Nationella samordnare får ett brett och flexibelt mandat som skapar utrymme för att utveckla och pröva nya idéer, arbets- former och metoder. Gemensamt för de nationella samordnarna är att de lyckas sätta fokus på den aktuella frågan och bidra med ny kunskap som regeringen kan utgå från. För att nationella samordnare ska vara ett effektivt verktyg krävs det att samordnarens arbete och erfarenheter tas tillvara av regeringen.

Läs rapporten i sin helhet.

Socialt arbete, pedagogik och arbetet mot så kallad våldsbejakande extremism- en översyn ( Segerstedtinstitutet, 2016)

Rapporten utgår från dokument, utredningar och rekommendationer som riktar sig mot ”första linjens personal” (lärare, social- och fritidsarbetare) i arbetet mot våldsbejakande extremism och terrorism. Rapporten är kritisk mot den rådande säkerhetspolitiska diskurs som finns inom fältet. Istället för att överföra en säkerhetspolitisk diskurs på det sociala och förebyggande arbetet bör förutsättningar skapas som genererar en trygghet hos socialarbetare och pedagoger att bemöta människor inom ramen för sina respektive professioner. Rapportens författare menar därför att det är de tidiga och lokala insatserna som bör vara i fokus, där socialarbetare och pedagogisk personal får möjlighet att arbeta utifrån följande grundläggande delar: en fungerande samverkan mellan myndigheter, en lokal förankring, en involvering av anhöriga och civilsamhälle, ett tillgodoseende av demokrati, mänskliga rättigheter och tillgång till välfärd, att människan ses, inte ideologin, samt ett kritisk och reflexivt förhållningssätt till den egna organisationen.

Läs rapporten i sin helhet här.

Hatets politik-( Stiftelsen Expo, 2016)

Expo har sedan 2008 publicerat årsrapporter över den högerextrema miljöns aktiviteter. I årets rapport konstaterar Expo en minskning av antalet aktiviteter under 2015, jämfört med föregående år. Det förklaras framförallt med att 2014 var ett valår samt nedläggningen av Svenskarnas Parti. Dock så ökade det politiska våldet, med 49 attacker mot asylboenden. Under oktober månad var vågen av attacker mer intensiv än hela inledningen av 1990-talet. Oavsett vem förövaren är så ursäktas eller hyllas våldet av den rasideologiska miljön. Rörelsen har också ändrat struktur- till mer fristående form av aktivism. Förändringen manifesteras tydligast genom allianser med huliganer samt olika former av medborgargardet. Drivande i utvecklingen har medieplattformen Motgift varit.

Läs rapporten i sin helhet:

Hatets politik 2015

Stöd till avhoppare från kriminella grupperingar- En nationell kartläggning (Brå, 2016)

Hittills har det inte funnits någon samlad bild av tillgången till stöd för avhoppare från kriminella grupperingar eller hur väl stödet möter behoven på området. Brå har därför fått i uppdrag av regeringen att genomföra en kartläggning av detta.

I denna kartläggning har Brå identifierat nio specifika avhopparverksamheter i landet dit avhoppare från kriminella grupperingar kan vända sig för stöd. Fyra av dessa drivs av olika myndigheter, främst socialtjänsten och polisen. Verksamheterna skiljer sig åt i avseende målgrupp, struktur och arbetssätt. Gemensamt för de flesta av verksamheterna är att de kartlägger avhopparens behov, utser en kontaktperson som ger avhopparen stöd samt förmedlar kontakt mellan avhopparen och olika aktörer/myndigheter.

Brås bedömning är att antalet myndighetsdrivna avhopparverksamheter är tillräckligt. I rapporten framgår det att individer i kriminella grupperingar ofta inte känner till att det finns avhopparverksamheter eller har kännedom om hur verksamheter arbetar. Avhopparverksamheterna lägger små resurser på att försöka nå ut till personer som kan tänka sig att hoppa av.

Läs rapporten i sin helhet här.

 

Violent extremism in Finland- situation overview 1/2015

I den här rapporten från februari 2015, presenterad av National Cooperation Network for the prevention of Violent Extremism i Finland, redovisas en översikt över våldsbejakande extremism i finska utbildnings-institutioner. Rapporten fastställer att våldsbejakande extremistiska attityder är mest förekommande hos ungdomar och unga vuxna, varför många av dessa befinner sig i en skolmiljö och spenderar mycket tid i en utbildningsinstitution. Det är därför också troligt att tecken på radikalisering och attityder förespråkande våldsbejakande extremism är möjliga att observera i dessa miljöer. 60 procent av de som svarat på enkäten uppger att de har uppfattat att dem kommit i kontakt med tecken på våldsbejakande extremism, exempelvis uttryckt i attityder. Rapporten tar bland annat upp de problem och den oro som lärare ställs inför och vad lärare efterfrågar i sitt arbete för att kunna möta problematiken med våldsbejakande extremism bättre.

Läs rapporten i sin helhet här.

Mellan det angelägna och det svårfångade (Segerstedtinstitutet, 2016)

Den 20 maj släppte Segerstedtinstitutet en ny rapport om utvecklingsarbete för att motverka rekrytering till organisationer som utövar våld i Islams namn. Genom fyra fallstudier syftar rapporten till att ge en bild av utvecklingsarbetet mot våldsbejakande extremism som pågår i Sverige. Fokus ligger på hur olika aktörer resonerar kring orsaker till varför unga rekryteras till rörelser som utövar terror i islams namn, hur de ser på fältets begreppsaparat samt vilka metoder de använder och hur de ser på metodutvecklingen. Utöver detta undersöks också EU:s projekt mot våldsbejakande extremism: Radicalization Awarness Network (RAN).

Läs rapporten i sin helhet här.

Al-Qaeda, ISIL and their offspring: Understanding the reach and expansion of violent Islamist Extremism (Canadian Security Intelligence Service, 2016).

I februari 2016 genomförde the Canadian Security Intelligence Service en workshop där man samlade både forskare och praktiker för att diskutera det hot som Daesh och al-Qaida utgör och hur rivaliteten mellan de båda terrororganisationerna påverkar fenomenet med utländska stridande. Slutsatserna från workshopen samlades i ett dokument med titeln Al-Qaida, ISIL and their offspring: Understanding the reach and the expansion of violent Islamist Extremism.

Dokumentet slår fast att konflikten i Syrien och Irak delvis har kommit att handla om en strid om dominans mellan Daesh och al-Qaida. Det mesta av medias fokus har legat på Daesh och dess brutalitet, men många forskare tror att Jabhat al-Nusra, en av al-Qaidas grenar, har en större möjlighet att dominera den våldsbejakande jihadiströrelsen i det långa loppet. Jabhat al-Nusra har hittills motsagt sig Daesh brutalitet, vilket har gjort dem till en grupp som är mer accepterad bland lokalbefolkningar och har större möjlighet att skapa allierade och få support från andra jihadist-grupper. Det är omöjligt att förutse hur framtiden kommer se ut, kanske kommer någon av grupperna att bli dominerande eller så kommer de kanske att slås samman till en organisation. Workshopen fastslår att den våldsbejakande jihadist-rörelsebn kommer att fortsätta vara aktuell under en lång tid framöver, och att Mellanöstern och Nordafrika fortsättningsvis kommer att vara konfliktfylld och ostabil region.

Läs hela rapporten i sin helhet här.

Criminal Patsts, Terrorist Futures: European Jihadists and the new Crime- Terror Nexus (King’s College, London)

I en nyutgiven rapport från International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR) på King’s College i London, beskrivs skiljelinjen mellan brottslighet och terrorism som allt mer oskarp. Forskarna har undersökt profilerna på 79 europeiska jihadister med kriminellt förflutet och funnit starka kopplingar mellan kriminalitet och extrem radikalisering. Fängelser benämns som extra utsatta platser vad gäller radikalisering då de förenar många unga män som kan vara sårbara mot propaganda och rekryterare, dömda terrorister och andra brottslingar som möts och kan nätverka och utbyta erfarenheter, samt att det kan vara svårt för de dömda att integrera i samhället igen efter avslutat fängelsestraff. Kriminalitet beskrivs också som ett sätt att finansiera terrorverksamhet. Enligt rapporten så är så mycket som 40 procent av alla planerade terrorbrott i Europa (åtminstående delvis) finansierat av små småbrottslighet såsom rån, stöld, försäljning av piratkopior etcetera. Forskarna förutspår att med fler personer dömda för terrorbrott så kommer radikalisering i fängelser bli ett ännu vanligare fenomen. Förutom rekommendationen att skapa säkrare fängelser och anstalter betonar också forskarna bakom rapporten att större fokus bör ges till riktade insatser mot småbrottslighet.

Läs rapporten i sin helhet här

Kunskapsbanken är under ständig uppbyggnad. Inom en snar framtid kommer du att hitta fler rapporter och publikationer här. Välkommen åter.

Civilsamhällesorganisationer som jobbar mot våldsbejakande extremism

Följande organisationer har alla mottagit stöd från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor eller Allmänna Arvsfonden i sitt arbete mot våldsbejakande extremism.

Boo Folkets Hus

Brottsförebyggande Centrum i Värmland

Forum – Idéburna organisationer med social inriktning

Islamakademin

Islamska förbundet i Järva

Kurdiska Federationen Paraply (KFP)

Kurdistan kvinnoförbund

Kävlinge kommun

Nacka Somaliska Förening

Somali Dialogue Center

Somali-Swedish Development & Relief Association

Spiritus Mundi

Stiftelsen Expo

Ungdoms Vänskapsföreningen i Malmö

Waamo Samhällsutveckling Organisation

ABF Dala Finnmark

Adoptionscentrum

Afrosvenskarna i Stockholm

Centrum mot rasism

Federationen Wizo Sverige

Fritidsforum

Interfem

Judiska församlingen

Kongo Föreningen i Stockholm

Le Romané Nevimata

Muzicadelic Entertainment för Eleza projektet

Nätverket för ungdomars framtid

Sensus studieförbund

Somaliska Intellektuella Ungdomar

Sveriges Förenade HBTQ-studenter

Sveriges Förenade HBTQ-studenter

Ungdoms Vänskapsföreningen i Malmö

Your Middle East Foundation

É Romani Glinda

Somaliska riksförbundet i Sverige