Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism arbetar för att förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Samordnaren ska även verka för att öka kunskapen om våldsbejakande extremism samt främja utvecklingen av förebyggande metoder.

Läs mer om vad vi gör   Gå till vårt utbildningsmaterial

vistodjerlokalt

Stärka och stödja samverkan mellan berörda aktörer

Genom att anordna regionala konferenser och dialogseminarium kan vi stödja och stärka aktörer.

tempillustration

Stödja aktörer som identifierar lokala problem med våldsbejakande extremism

Genom att sprida kunskap och goda exempel under kommunbesök kan vi stödja och samordna lokala aktörer.

vilyssnarochlar

Genomföra riktade utbildningsinsatser om våldsbejakande extremism

Genom att anordna utbildningstillfällen och sprida utbildningsmaterialet Samtalskompassen ökar vi samhällets kunskapsnivå.

Läs mer om vårt uppdrag i kommittédirektiven och om vårt utvidgade uppdrag i tilläggsdirektiven.

Läs mer om pilotverksamheten med en nationell stödtelefon i tilläggsdirektiven.

Aktuellt

Hillevi Engström och Lars Korsell på SvD brännpunkt

Hillevi Engström, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism och kommittésekreterare Lars Korsell skriver i en debattartikel att hotbilden som ensamagerande personer presenterar hittills fått för lite uppmärksamhet. Problemet med ensamagerande illustrerar på ett tydligt sätt att arbetet mot våldsbejakande extremism måste ha ett väsentligt bredare fokus än att vara enbart en fråga för rättsväsendet; ”Det krävs både spets hos exempelvis Säkerhetspolisen, och samtidigt en bredd i arbetet ute i kommunerna.” Den nationella samordnarens breda anslag ska förebygga att fler hamnar eller fastnar i våldsbejakande extremism. Detta lyfts upp i samordnarens kommande betänkande som bland annat diskuterar kommunernas ansvar.
Läs hela debattartikeln här.

 

Nationella stödtelefonen blir Orostelefonen

Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism och Rädda Barnen har slutit avtal om att Rädda Barnen från den 1 februari 2017 svarar för den nationella stödtelefonen. Ansvaret sträcker sig till dess att samordnarens tidsbegränsade uppdrag tar slut den 31 december 2017. Rädda Barnen tar därmed över ansvaret från Röda Korset som svarar för telefonen fram till den 31 januari 2017.
I samband med övergången byter telefonen namn till Orostelefonen.

Läs mer

Samordnaren deltar på Småkoms höstmöte

Idag deltar Samordnaren på Småkoms höstmöte bland annat tillsammans med justitieministern Morgan Johansson. Småkom är ett nationellt nätverk för kommuner med mindre än 10.000 invånare. Samordnaren kommer att tala om det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism och hur små kommuner kan arbeta förebyggande.

Visa fler nyheter

Vilka vi är

Den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism är till formen en statlig utredning med namnet En nationell samordnare mot våldsbejakande extremism.

Den Nationella samordnaren har, likt statliga myndigheter, i uppdrag att utföra de uppgifter som finns definierade i vårt kommittédirektiv. Vi är till formen en liten självständig myndighet som för en kontinuerlig dialog med Regeringskansliet.

Läs mer om vilka vi är

Varför vi finns

Den Nationella samordnarens yttersta uppdrag är att främja ett långsiktigt förebyggande arbete för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Läs mer om varför vi finns